• TİCARET SİCİLİ
  • ODA SİCİLİ
  • KOSGEB TEMSİLCİLİĞİ
  • SANAYİ SİCİLİ
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASINA üye olmak isteyen girişimcilerin kuruluş işlemleri ve/veya mevcut kayıtlı üyelerin değişiklik işlemleri ve ilgili işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasını sağlamak Odamızın Ticaret Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilir.
Üye firmalarımızın muhtelif işlemleri için ihtiyaç duydukları, üyelik durumlarını gösterir ticari sicil işlemleri ve belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirir.
MUT TİCARET VE SANAYİ ODASINA üye firmalarımızın resmi bilgilerini içeren kayıtları ve dosyaları Oda Sicili tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

Yaratıcı işbirliği, insanları rasyonel davranmaya, daha üretken olmaya, verimliliğe iter. Çünkü; müşterek akılla, ortak çalışmakla, birimiz diğerimizin eksiklerini tamamlarız. Neticede üretim ve verim artar. Bu da ancak ortak amaç oluşturmak adına sağlanan bağ ile yani sinerji ile mümkündür. İşte bu nedenle Küçük ve orta ölçekli işletmelere MUT çapında verilecek hizmetlerin ve desteklerin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile Odamızda KOSGEB Sinerji Odağı olarak hizmet veren birimimiz 27.04.2011 yılında imzalanan protokolle KOSGEB TEMSİLCİLİĞİNE dönüştürülmüştür.
KOSGEB  Temsilciliği; KOSGEB  hizmet ve desteklerinin Küçük ve Orta ölçekli işletmelere sunulmasında aktif olarak görev alarak, KOBİ' lere yönelik gelişme projelerini hazırlayıp hayata geçirerek, koordine etmektedir. KOSGEB  Temsilcimiz KOSGEB  tarafından sağlanan hizmet ve desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, KOSGEB  hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak üzere, KOSGEB  ve MUT Ticaret VE SANAYİ Odası işbirliği ile oluşturulan bir birimdir.
KOSGEB  Temsilciliğimizin temel görevi MUT’ta, faaliyet gösteren KOBİ' lerin sorun ve ihtiyaçlarının tespit etmek, KOBİ'lere, günümüz piyasasında eşit rekabet koşullarını sağlayabilmek amacıyla iş geliştirmeye yönelik projelerini gerçekleştirebilmeleri hususunda yol gösterici olmak ve gerekli desteği sağlamaktır.
Hedefimiz, güçler ve imkânlarımızı birleştirerek, MUT’ta küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini geliştirmek, kaliteyi arttırmak, Mut'un ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmaktır.

KOSGEB TEMSİLCİLİĞİMİZİN HİZMETLERİ - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik KOSGEB  Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri,
toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,
- İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB  tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması,
- KOSGEB 'E yeni başvuracak işletmelerin veri tabanı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- KOSGEB 'e kayıtlı işletmelerin güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- İşletmeler tarafından KOSGEB  Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili KOSGEB  Birimine
iletilmesi,
- Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutulması, KOSGEB 'in ilgili veri tabanlarına aktarılması,
- Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,
- Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla KOSGEB  birimleri ile eş zamanlı olarak faaliyet raporlarının hazırlanması ve Proje Koordinatörlüğü'ne gönderilmesi,

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
1- Genel Destek Programı
Genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı faaliyetlerin desteklenmesi,Yurt İçi Fuar, Yurt Dışı İş Gezisi, Tanıtım Desteği,Eşleştirme Desteği,Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık, Eğitim,Belgelendirme v.b. Destek Programları Detaylar; http://www.KOSGEB .gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7&refContent=70
2- Girişimcilik Destek Programı
İş kurmak isteyen yeni girimcilerin desteklendiği destek programıdır. Detaylar; http://www.KOSGEB .gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69
3- Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesine yönelik destek programıdır. Detaylar; http://www.KOSGEB .gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6&refContent=68
4- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
KOBİ lerin işbirliği güçbirliği anlayışı ile bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda sunacakları projelerin desteklenmesine yönelik destek programıdır.
Detaylar; http://www.KOSGEB .gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=5&refContent=66
5- Kobi Proje Destek Programı
İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği destek programıdır.
Detaylar; http://www.KOSGEB .gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=3
6- Tematik Proje Destek Programı
Meslek Kuruluşlarının KOBİ'leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesini esas alan destek programıdır. Detaylar; http://www.KOSGEB .gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=4&refContent=65
KOSGEB  Destekleri hakkında ayrıntılı bilgilere İnternet üzerinden http://www.KOSGEB .gov.tr adresinden yada KOSGEB  Temsilcimiz ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU İÇİN NE YAPILMALI?
KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT YAPTIRMAK / GÜNCELLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

NOT : KOSGEB  Temsilciliğimizden  yapılan KOSGEB  Destek Programlarına Başvuru İşlemleri ; Mut Ticaret ve Sanayi Odası’nın, üyelerine ve bölgemiz yaşayanlarına işletmelerini geliştirebilmelerine yönelik hizmetidir.KOSGEB  başvuru işlemleri için herhangi bir ücret yoktur .

Kapasite ve kapasite ekspertiz raporlarını, ekspertiz raporlarını, imalat yeterlilik belgelerini, yerli malı belgelerini tanzim eder, fatura tasdiklerini yapar