AZAMİ FİYAT TARİFESİ

►Mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin tespiti; Odamız Üyelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tespiti için yazılı başvuruları ile yapılan işlemlerdir. Fiyat tarifelerinin tespiti isteğinde bulunan üyelerin talebi üzerine, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için varsa bir önceki dönem de tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeler hazırlanır. Çalışma alanı içinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlanabilir. Azami fiyat tarifeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar birliğince hazırlanmış fiyat tarifesi formu kullanılır.

TİCARET SİCİL KAYIT SURETLERİ

►Odamız üyelerinin Sicil Kayıtlarının tutulduğu Dosyalarından alınan suretlerinin aslına uygun olduğunun tasdiki. Dilekçe ile talep edilir. Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.

RAYİÇ DEĞER TESPİTİ

►Oda Muamelat Yönetmeliği Madde-35 Odalar ve bunların şubeleri, çalışma alanları içerisinde üretilen veya satılan mal ve hizmetlerin fiyat tespitini yapmaya yetkilidir. Ancak, imalata ilişkin fiyat tespitlerinde yetki münhasıran imalatın yapıldığı yerdeki sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odasına aittir.
Rayiç fiyat tespiti, yazılı talep üzerine yapılır. Talepte bulunanlar, mal veya hizmetin fiyatını etkileyecek hususları açıkça yazılarında belirtir.
Tespit edilen rayiç fiyatlar, benzer taleplerde yararlanılmak üzere sınıflandırılarak dosyalanır.
Bu dosyadaki bilgiler elektronik ortama aktarılarak da kullanılabilir. RAYİÇ FİYAT TESPİT USULÜ Oda Muamelat Yönetmeliği Madde-36 Rayiç fiyatlar,
rayiç fiyat tespiti istenilen mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden mümkünse belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya birbirine
en yakın değeri dikkate alınarak tespit edilir. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, kaç işletmeden fiyat alındığı ayrıca belirtilir. Borsaya tabi maddelerin rayiç fiyatı, istenilen tarihte borsada tescil edilen fiyatlar dikkate alınarak belirlenir. Rayiç fiyat tespitinin istenildiği tarihte fiyat tespiti istenen mal veya hizmetin piyasada bulunmaması veya görülmemesi halinde, bu durum yazılı olarak ilgililere bildirilir.
RAYİÇ FİYAT TESPİTİ (ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUKLARI) Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Md.20 kapsamında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapımı gerçekleştirilecek alımlar ile ilgili olarak, yapmış oldukları araştırma ve oluşturdukları fiyat analizine göre uygun buldukları birim fiyat ve/veya bedellerin rayiçlere uygunluğu bakımından onaylanması yada uygun bulunan birim fiyat ve/veya bedellerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ÖDEMEYE ESAS FİYAT UYGUNLUĞU başlığı altında değerlendirilmektedir.
Ödemeye Esas Fiyat Uygunluk Başvuruları İçin Talep Edilen Belgeler 1. İlgili Kurumun resmi talep yazısı. 2. Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen malzemeye ilişkin detaylı bilgi (Teknik çizim, katalog vs.) 3. Maliyet Analizi (Ödemeye esas fiyat uygunluğu istenen malzemeye ilişkin hazırlanan analiz) (Maliyet analizi örneği) 4. Ödemeye esas fiyat uygunluğu ücrete tabidir.

BAĞKUR FORMLARI

►Bağkur tarafından talep edilen ve Odamız üyelerinin Odamıza kayıt tarihleri ile Odamızdan ayrılış tarihlerinin belirtildiği matbuu formdur. Ücretsiz tasdik olunur.